Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad Kamenný Újezd > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Po  7:30 - 11:30 a 12:30 -17:30
  St   7:30 - 11:30 a 12:30 -17:30
  Pá  7:30 - 11:30
 2. Telefonické podání: pevná linka - 387 998 204
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu ou@kamenny-ujezd.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81, Kamenný Újezd, případně faxem na číslo 387 998 500.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:
Po  7:30 - 11:30 a 12:30 -17:30
St   7:30 - 11:30 a 12:30 -17:30
Pá  7:30 - 11:30

Telefonické podání: pevná linka - 387 998 204

poštou na adresu Obecní úřad Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81, Kamenný Újezd

Elektronicky na e-mail: ou@kamenny-ujezd.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: aqebdr7
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
15 minut práce (i započatých) 

40,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

  2,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

 

Přijaté žádosti, poskytnuté informace a výroční zprávy

ROK 2024

ROK 2023

Výroční zpráva podle zák. 106/1999 Sb. za rok 2023

ROK 2022

Výroční zpráva podle zák. 106/1999 za rok 2022

 

ROK 2021

Výroční zpráva za rok 2021

ROK 2020

Výroční zpráva ze zák. 106-99 za r. 2020.pdf

ROK 2019

Výroční zpráva ze zák. 106-99 za r. 2019.pdf

ROK 2018

Výroční zpráva ze zák. 106-99 za r. 2018.pdf

ROK  2017

Výroční zpráva ze zák. 106/99 za r. 2017

Formuláře