Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan a úřad > Odpadové hospodářství obce

Odpadové hospodářství obce

Informace ke svozu směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu.

V roce 2024 bude prováděn pravidelný týdenní svoz komunálního odpadu (popelnic) opět každou středu

Žádáme všechny občany, kterým nebyla popelnice se středečním svozem vyvezena, aby nám toto hlásili vždy co nejdříve (ideálně ve čtvrtek dopoledne) na tel. 387 998 204, abychom mohli svoz reklamovat.                 

Do popelnice je zakázáno dávat horký (i teplý) popel a biologický odpad - v případě porušení zákazu nebude odpad vyvezen.

I během svátků probíhá svoz komunálního odpadu bez omezení.

Svoz plastového odpadu a tetrapaků (v označených pytlích) bude v roce 2024 opět každé první pondělí v měsíci tj. 1.1., 5.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11. a 2.12.

Svozový vůz pro likvidaci plastů jezdí v nepravidelném čase, v rozmezí od cca 6,30 do 18,00 hodin. Pytle s plasty tudíž doporučujeme vyndávat před dům brzy ráno, nejlépe den před ve večerních hodinách. V ojedinělých případech bude svoz dokončen následující den.

Uložení použitého oblečení, obuvi a dalšího textilu je možné do speciálních sběrných kontejnerů, které jsou umístěny na těchto stanovištích:    

 • na návsi v parku směrem do ulice Pod Laznou                                     
 • v Nádražní (naproti prodejně Trefa)
 • na ploše před "sběrným dvorem"

Uvedený sběr odkládejte do kontejneru suchý, čistý a zabalený v plastovém pytli.

Na stanovišti za budovou obecního úřadu a před sběrným dvorem  je umístěn rovněž kontejner na sběr drobného kovového odpadu, před sběrným dvorem je také kontejner na drobný elektroodpad.

Informace k placení místních poplatků v roce 2024

 

Výše místních poplatků pro rok 2024 dle OZV č. 1/2023 platné od 1.1.2023:

Místní poplatky

Roční sazba

Poznámka

Odpad

Trvale hlášená osoba do 69 let (ročník narození 1955 – 2023)

700,- Kč

Za děti narozené  v roce 2024 se poplatek v tomto roce neplatí

Trvale hlášená osoba od 70 let výše (vč. osob narozených v průběhu roku 1954)

350,- Kč

Úleva dle čl. 26, odst. 3b)            OZV 1/2023

Každé třetí a další dítě (počítaje od nejstaršího), které žije ve společné domácnosti, kde žádné z dětí nemá vlastní příjem  a nedosáhlo věku 18 let

0,- Kč

Osvobození dle čl. 26, odst. 2b) OZV 1/2023

Studující (mimo okres CB a CK)  a bydlící mimo místo svého trvalého pobytu

350,- Kč

Úleva dle čl. 26, odst. 3a) OZV 1/2023

Nutno doložit potvrzením z ubytovacího zařízení nebo nájemní smlouvou.

Trvale hlášená osoba, která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu            z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště

0,- Kč

Osvobození dle čl. 26, odst. 1a) OZV 1/2023

Nutno doložit úhradu poplatku za odpad v městě/obci současného bydliště

Rekreační objekt

700,- Kč

 

Pes

První pes

200,- Kč

 

Druhý a každý další pes (držitel do 65 let)

500,- Kč

Od ročníku narození držitele 1960 výše

Druhý a každý další pes (držitel nad 65 let)

300,- Kč

Do ročníku narození držitele 1959 včetně

Vyhrazené parkovací stání (u rodinných a bytových domů)

960,- Kč

Pouze na povolení rady obce

 

Pro placení místních poplatků za odpad a za psy, obec preferuje bezhotovostní úhradu.

Příslušnou částku je třeba poukázat na účet obce č. 101631442/0300 nebo 4225231/0100 tak, aby nejpozději do 31.5.2024 byla na tento účet připsána. Zároveň znovu žádáme, aby poplatky na rok 2024 hrazené převodem z účtu byly převáděny až od ledna 2024!

Variabilní symboly, nutné k identifikaci plátce:

Kamenný Újezd, Doly, Plavnice, Bůrek 11*
Krasejovka 20* Bukovec       21*  
Milíkovice  22* Březí    23*  
Radostice      24*     Opalice 25*
Rančice   26* Kosov 27*

* = číslo popisné domu, ve kterém je plátce hlášen k trvalému pobytu!

Variabilní symbol musí být vždy minimálně 4místný, u jednomístných č.p. bude přidávána nula vlevo od čísla, např. Kosov č.p. 1  bude mít VS 2701.

Do kolonky „zpráva pro příjemce“ uvádějte jméno a adresu poplatníka, a to především u domů s více byty a v případě, že za poplatníka platí z účtu jiná osoba. Z přijaté platby musí být zřejmé, za koho je úhrada provedena. Platba, kterou nebude možné identifikovat, bude vrácena zpět na účet plátce. Rodiny,   u nichž činí součet poplatků za odpad více než 2.100,- Kč si mohou rozdělit platby do 2 splátek, kdy je splatnost nejpozději do 31.5. a 30.11.2024. Rozdělení je potřeba předem nahlásit na obecní úřad, nejpozději do 31.5.2024.

Ti, kdo nemají možnost platit místní poplatky bezhotovostním převodem z účtu, mohou zaplatit i na pokladně obecního úřadu, a to buď v hotovosti nebo platební kartou, nejdříve však od února 2024, a to pouze v úředních dnech, v těchto časech:

PONDĚLÍ 8,00 – 11,00
13,00 – 17,00
STŘEDA 8,00 – 11,00 13,00 – 17,00
PÁTEK 8,00 – 11,00 ---

Z provozních důvodů žádáme občany, aby uvedené dny a časy pro vybírání poplatků respektovali.

Občané, osvobození od poplatku za odpad dle čl. 26 obecně závazné vyhlášky č. 1/2023, jsou povinni každoročně oznámit tento nárok na osvobození správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15. ledna příslušného roku. Pokud nárok na osvobození popř. zánik nároku vznikne v průběhu roku, je plátce povinen toto oznámit správci poplatku nejpozději do 15ti dnů ode dne vzniku (zániku) tohoto nároku. Nárok na osvobození musí žadatel prokázat (potvrzení o studiu mimo okres ČB a ČK). Upozorňujeme, že v případě nedodržení termínu splatnosti poplatku bude tento po marném uplynutí lhůty automaticky zvýšen platebním výměrem na trojnásobek v souladu s vyhláškou.

Na obecním úřadu je stále možné zakoupit sáčky na psí exkrementy, které jsou dle vyhlášky majitelé psů povinni uklízet. Sada 100 ks stojí symbolických 20,- Kč.

 

Místní sběrný dvůr slouží občanům s trvalým pobytem v Kamenném Újezdu a přilehlých osadách. Veškeré aktuální informace k odpadovému hospodářství obce naleznete na webových stránkách obce: https://www.kamenny-ujezd.cz/odpadove-hospodarstvi-obce

  

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2023 je k dispozici rovněž na webových stránkách obce:

https://www.kamenny-ujezd.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva

 

Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvora v Kamenném Újezdu

 

BŘEZEN – ŘÍJEN (letní provoz)

LISTOPAD – ÚNOR (zimní provoz)

Středa

15,00 – 18,00

15,00 – 17,00

Pátek

08,00 – 12,00

08,00 – 12,00

Sobota

      09,00 – 11,00      

 (jen každá poslední sobota v měsíci)        

zavřeno

 

Rada obce Kamenný Újezd svým usnesením č.j. RO-7/XXXI/2020 ze dne 27.5.2020 schválila tyto

Pokyny pro ukládání odpadu na Sběrném dvoře Kamenný Újezd:

 1. Dodržujte pokyny obsluhy sběrného dvora
 • Sběrný dvůr slouží k ukládání odpadu občanům s trvalým pobytem v obci Kamenný Újezd, proto jste při příchodu na sběrný dvůr povinni nahlásit své jméno a bydliště, v případě výzvy obsluhy sběrného dvora se prokažte občanským průkazem;
 • dodržujte doporučení a pokyny obsluhy sběrného dvora, provoz je určen provozním řádem sběrného dvora;
 • zákazníci jsou do sběrného dvora přijímáni po jednom. V rámci urychlení proto přivážejte váš odpad vytříděný. Pořadí určuje obsluha a v případě, že přivezete směs odpadů a dvůr bude vytížen, vpustí vás do zařízení až po zákaznících jejichž odpad je separovaný;
 • o pravidlech na sběrném dvoře nediskutujte s obsluhou, jedná se o zaměstnance, kteří si plní své povinnosti;
 • odpad do určených prostor ukládejte jednotlivě, aby obsluha měla přehled o přinesených odpadech;
 • před uložením odpadu je obsluha povinna zkontrolovat obsah pytlů a přivezeného odpadu;
 • v případě, že odpad nebude řádně vytříděn, může obsluha příjem odpadu odmítnout;
 • udržujte na sběrném dvoře pořádek;
 • pracovník sběrného dvora není povinen pomáhat při vykládání odpadu (záleží na jeho uvážení), je však povinen dohlížet, aby občan uložil odpad na určené místo;
 • v případě připomínek se obraťte na Obec Kamenný Újezd
 • ze sběrného dvora nelze odnášet žádné věci.
 1. Na sběrný dvůr patří pouze vytříděné složky odpadů
 • Manipulace s nevytříděnými odpady značně prodlužuje ukládání, proto je nutné třídit již v domácnostech;
 • není v silách obsluhy dvora dodatečně třídit odpady;
 • tříděný odpad s nevytříděnými zbytky odpadu je dle zákona považován za nevytříděný odpad a na skládce se za něj platí více, což může vést ke zdražení ročního poplatku za odpady, jelikož tento odpad hradí obec Kamenný Újezd - tudíž všichni občané.
 1. Způsob uložení odpadu ve sběrném dvoře
 • Odpad musí být roztříděn na jednotlivé komodity do připravených kontejnerů – nábytek, skříně, skříňky musí být demontovány na jednotlivá prkna – zasklená okna musí být přijímána vysklená (zvlášť sklo, zvlášť dřevěné rámy).
 1. Nebezpečný odpad
 • Barvy, chemikálie, detergenty, oleje,… se odkládají ve vyhrazeném prostoru do nádob k tomu určených;
 • zbytky ostatního odpadu znečištěné nebezpečnými látkami jsou též považovány za nebezpečný odpad;
 • do sběrného dvora není přijímána asfaltová lepenka, odpady s obsahem asbestu je možno přijmout pouze v malém množství (balík, pytel). Tento odpad je přijímán pouze v utěsněných a neprodyšných obalech s nápisy upozorňujícími na obsah azbestu. Zabalení odpadu je povinností původce odpadu a je podmínkou pro přijetí do zařízení. Větší množství tohoto odpadu lze uložit na skládkách Lišov nebo Růžov;
 • do zařízení není možné přijmout části rozebraných vozidel, sedačky, autovraky, plastové části vozidel – možnost uložení na vrakovištích Jihočeského kraje.
 1. Elektroodpad
 • Televize, nerozebrané ledničky nebo mrazáky, monitory, mikrovlnky, se odkládají do vyhrazených kontejnerů dle pokynů pracovníků sběrného dvora.
 1. Stavební suť není odpadem z domácností
 • Na sběrný dvůr lze odložit pouze 0,5 m3 stavební suti od jednoho dodavatele;
 • Společnost FCC provozuje likvidaci stavebního odpadu jako placenou službu.
 1. Na sběrný dvůr patří jen vytříděný odpad z vlastní domácnosti
 • Nevozte na sběrný dvůr vytříděné odpady od jiných osob, porušujete zákon a zatěžujete systém nakládání s odpady v obci;
 • nošením cizích vytříděných odpadů obci neušetříte, šetříme vytříděním vlastních odpadů, kdy snížíme množství odpadů, který se odváží na skládku a tím se méně platí.  

Co-patri-do-cervenych-kontejneru-Jak-spravne-tridit-elektro (1).pdf

Mate-novy-kontejner-v-obci-Cervene-kontejnery-Proc-tridit-vyslouzile-elektrospotrebice (1).pdf

 

Ukládání bioodpadu:

V obci Kamenný Újezd jsou přistaveny velkoobjemové kontejnery na rostlinné zbytky a na větve. Jedno stanoviště je před sběrným dvorem a druhé u nádrže Lazna, kam budou moci občané přivážet posečenou trávu, rostlinné zbytky a listí a zvlášť větve.

Ukládání biologického odpadu a větví bude zároveň zachováno u kompostárny, ale větve se mohou ukládat pouze ve stanovenou dobu, a to ve středu od 15,00 do 17,00 hodin  a v pátek  od  8,00 do 11,00 hodin.

Uložení použitého oblečení, obuvi a dalšího textilu je možné do speciálních sběrných kontejnerů, které jsou umístěny na těchto stanovištích:    

 • na návsi v parku směrem do ulice Pod Laznou                                     
 • v Nádražní (naproti prodejně Trefa)
 • na ploše před "sběrným dvorem"

Uvedený sběr odkládejte do kontejneru suchý, čistý a zabalený v plastovém pytli.

Na stanovišti za budovou obecního úřadu a před sběrným dvorem  je umístěn rovněž kontejner na sběr drobného kovového odpadu, před sběrným dvorem je také kontejner na drobný elektroodpad.

Certifikát 2021.pdf 

Osvědčení o podílu obce na zlepšení ŽP

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Obec Kamenný Újezd může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 5,94 t. Na každého obyvatele tak připadá 2,44 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 70,89 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 28 ks

Nebylo nutné vytěžit 3 482,42 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 131 krát.

Došlo také k úspoře 35 848,71 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 35849 krát.

Podařilo se recyklovat 3 416,76 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 141 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 120,60 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 21440 1€ mincí, nebo 148,98 kg hliníku, který by stačil na výrobu 9932 plechovek o objemu 0,33 l.

Elektrowin v roce 2020 úspěšnou spolupráci ocenil 15 000,00 Kč ze svého motivačního programu.

 

Červený kontejner  před sběrným dvorem v obci:

Červený kontejnerČervený kontejner

Třídění odpadu

Důležité informace:

Kam s vaším odpadem?
Kam s ostatním odpadem?
Co se dějem s vytříděným odpadem?

Certifikat_EBA_56259[1].pdf