Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan a úřad > Odpadové hospodářství obce

Odpadové hospodářství obce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kamenný Újezd

Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvora v Kamenném Újezdu

 

BŘEZEN – ŘÍJEN (letní provoz)

LISTOPAD – ÚNOR (zimní provoz)

Středa

   15,00 – 18,00

15,00 – 17,00

Pátek

   08,00 – 11,00

08,00 – 11,00

Sobota

   09,00 – 11,00      

   (jen každá poslední sobota v měsíci)       

zavřeno

 

Rada obce Kamenný Újezd svým usnesením č.j. RO-7/XXXI/2020 ze dne 27.5.2020 schválila tyto

Pokyny pro ukládání odpadu na Sběrném dvoře Kamenný Újezd:

 1. Dodržujte pokyny obsluhy sběrného dvora
 • Sběrný dvůr slouží k ukládání odpadu občanům s trvalým pobytem v obci Kamenný Újezd, proto jste při příchodu na sběrný dvůr povinni nahlásit své jméno a bydliště, v případě výzvy obsluhy sběrného dvora se prokažte občanským průkazem;
 • dodržujte doporučení a pokyny obsluhy sběrného dvora, provoz je určen provozním řádem sběrného dvora;
 • zákazníci jsou do sběrného dvora přijímáni po jednom. V rámci urychlení proto přivážejte váš odpad vytříděný. Pořadí určuje obsluha a v případě, že přivezete směs odpadů a dvůr bude vytížen, vpustí vás do zařízení až po zákaznících jejichž odpad je separovaný;
 • o pravidlech na sběrném dvoře nediskutujte s obsluhou, jedná se o zaměstnance, kteří si plní své povinnosti;
 • odpad do určených prostor ukládejte jednotlivě, aby obsluha měla přehled o přinesených odpadech;
 • před uložením odpadu je obsluha povinna zkontrolovat obsah pytlů a přivezeného odpadu;
 • v případě, že odpad nebude řádně vytříděn, může obsluha příjem odpadu odmítnout;
 • udržujte na sběrném dvoře pořádek;
 • pracovník sběrného dvora není povinen pomáhat při vykládání odpadu (záleží na jeho uvážení), je však povinen dohlížet, aby občan uložil odpad na určené místo;
 • v případě připomínek se obraťte na Obec Kamenný Újezd
 • ze sběrného dvora nelze odnášet žádné věci.
 1. Na sběrný dvůr patří pouze vytříděné složky odpadů
 • Manipulace s nevytříděnými odpady značně prodlužuje ukládání, proto je nutné třídit již v domácnostech;
 • není v silách obsluhy dvora dodatečně třídit odpady;
 • tříděný odpad s nevytříděnými zbytky odpadu je dle zákona považován za nevytříděný odpad a na skládce se za něj platí více, což může vést ke zdražení ročního poplatku za odpady, jelikož tento odpad hradí obec Kamenný Újezd - tudíž všichni občané.
 1. Způsob uložení odpadu ve sběrném dvoře
 • Odpad musí být roztříděn na jednotlivé komodity do připravených kontejnerů – nábytek, skříně, skříňky musí být demontovány na jednotlivá prkna – zasklená okna musí být přijímána vysklená (zvlášť sklo, zvlášť dřevěné rámy).
 1. Nebezpečný odpad
 • Barvy, chemikálie, detergenty, oleje,… se odkládají ve vyhrazeném prostoru do nádob k tomu určených;
 • zbytky ostatního odpadu znečištěné nebezpečnými látkami jsou též považovány za nebezpečný odpad;
 • do sběrného dvora není přijímána asfaltová lepenka, odpady s obsahem asbestu je možno přijmout pouze v malém množství (balík, pytel). Tento odpad je přijímán pouze v utěsněných a neprodyšných obalech s nápisy upozorňujícími na obsah azbestu. Zabalení odpadu je povinností původce odpadu a je podmínkou pro přijetí do zařízení. Větší množství tohoto odpadu lze uložit na skládkách Lišov nebo Růžov;
 • do zařízení není možné přijmout části rozebraných vozidel, sedačky, autovraky, plastové části vozidel – možnost uložení na vrakovištích Jihočeského kraje.
 1. Elektroodpad
 • Televize, nerozebrané ledničky nebo mrazáky, monitory, mikrovlnky, se odkládají do vyhrazených kontejnerů dle pokynů pracovníků sběrného dvora.
 1. Stavební suť není odpadem z domácností
 • Na sběrný dvůr lze odložit pouze 0,5 m3 stavební suti od jednoho dodavatele;
 • Společnost FCC provozuje likvidaci stavebního odpadu jako placenou službu.
 1. Na sběrný dvůr patří jen vytříděný odpad z vlastní domácnosti
 • Nevozte na sběrný dvůr vytříděné odpady od jiných osob, porušujete zákon a zatěžujete systém nakládání s odpady v obci;
 • nošením cizích vytříděných odpadů obci neušetříte, šetříme vytříděním vlastních odpadů, kdy snížíme množství odpadů, který se odváží na skládku a tím se méně platí.  

 

POZOR! Změna systému ukládání bioodpadu od 1. června 2020

Po dohodě s provozovatelem kompostárny bude od června uveden zkušební provoz jiného systému odběru, kdy v obci v Kamenném Újezdě budou přistaveny velkoobjemové kontejnery. Jeden bude umístěn před sběrným dvorem a druhý u nádrže Lazna, kam budou moci občané přivážet posečenou trávu, rostlinné zbytky a listí.

Ukládání větví bude i nadále zachováno u kompostárny na dosavadním místě, ale větve bude přejímat obsluha pouze ve stanovenou dobu, a to ve středu od 15,00 do 17,00 hodin  a v pátek  od  9,00 do 11,00 hodin. Po vyhodnocení tohoto zkušebního provozu se stanoví další pravidla.

 

EKOKOM_LETAK_PANDEMIE_A4NA SIRKU_SMALLSIZE.JPG

Informace ke svozu směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu.

Pravidelný týdenní svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) se provádí každou středu. Do popelnice je zakázáno dávat horký (i teplý) popel a biologický odpad - v případě porušení zákazu nebude odpad vyvezen. Během vánočních svátků proběhne svoz komunálního odpadu bez omezení.

Svoz plastového odpadu (v označených pytlích) bude ve stejném rozsahu jako v minulých letech, a to každou poslední středu v měsíci – tj.:     

29.1., 26.2., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 29.7., 26.8., 30.9., 28.10., 25.11. a 30.12.2020

Svozový vůz pro likvidaci plastů jezdí v nepravidelném čase, v rozmezí od cca 6,30 do 18,00 hodin. Pytle s plasty tudíž doporučujeme vyndavat před dům brzy ráno, nejlépe den před ve večerních hodinách.

Uložení použitého oblečení, obuvi a dalšího textilu je možné do speciálních sběrných kontejnerů, které jsou umístěny na těchto stanovištích:    

 • za budovou Obecního úřadu Kamenný Újezd                                        
 • v ulici 5. května (naproti panelákům)
 • na ploše před "sběrným dvorem"

Uvedený sběr odkládejte do kontejneru suchý, čistý a zabalený v plastovém pytli.

Na stanovišti za budovou obecního úřadu a před sběrným dvorem  je umístěn rovněž kontejner na sběr drobného kovového odpadu, před sběrným dvorem je také kontejner na drobný elektroodpad.

Informace o placení místních poplatků v roce 2020

Na úvod upozorňujeme na novou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2019, která je k dispozici na webových stránkách obce:

https://www.kamenny-ujezd.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva

Pro placení všech místních poplatků obec preferuje bezhotovostní úhradu. Příslušnou částku je třeba poukázat na účet obce č. 101631442/0300 nebo 4225231/0100 tak, aby byla na tento účet připsána nejpozději do 31.5.2020. Rodiny, u nichž činí součet poplatků za odpad více než 1.500,- Kč, si mohou rozdělit platby do 2 splátek. V tomto případě, je splatnost druhé poloviny poplatku 30.11.2020.

Pro rok 2020 uvádíme variabilní symboly, nutné k identifikaci plátce:

Kamenný Újezd, Doly, Plavnice, Bůrek 11*
Krasejovka 20* Bukovec       21*  
Milíkovice  22* Březí    23*  
Radostice      24*     Opalice 25*
Rančice   26* Kosov 27*

* = číslo popisné domu, ve kterém je plátce hlášen k trvalému pobytu!

Variabilní symbol musí být vždy minimálně 4místný, u jednomístných č.p. bude přidávána nula vlevo od čísla, např. Krasejovka č.p. 1 bude mít VS 2001.

Do kolonky „zpráva pro příjemce“ je vhodné uvést i své jméno (hlavně u domů s více byty).

Místní poplatky na rok 2020 mohou občané platit také kartou na pokladně obecního úřadu, a to pouze v úředních hodinách, tj.:

  Pondělí       7,30 – 11,30 12,30 – 17,00
Středa    7,30 – 11,30 12,30 – 17,00
Pátek     7,30 – 11,30          ---

Žádáme občany, aby uvedené dny pro vybírání poplatků respektovali.V době nařízené karantény a nouzového stavu je pozastaveno přijímání plateb v hotovosti.

Občané, osvobození od poplatku za odpad dle čl. 25 obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, jsou povinni oznámit vznik (popř. zánik) nároku na osvobození správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15ti dnů ode dne vzniku (zániku) tohoto nároku. Vznik nároku na osvobození musí žadatel prokázat. Upozorňujeme, že v případě nedodržení termínu splatnosti poplatku bude tento po marném uplynutí lhůty automaticky zvýšen platebním výměrem na trojnásobek v souladu s vyhláškou.

Výše místních poplatků za odpad na rok 2020

Místní poplatky

Sazba

Poznámka

Odpad

Trvale hlášená osoba do 69 let

(Ročník narození 1951 – 2019)

500,-

Za děti narozené  v roce 2020 se poplatek v tomto roce neplatí

Trvale hlášená osoba od 70 let výše

(vč. osob narozených v průběhu roku 1950)

250,-

Úleva dle čl. 25, odst. 3b)

OZV 1/2019

Každé třetí a další dítě (počítaje od nejstaršího), které žije ve společné domácnosti, kde žádné z dětí nemá vlastní příjem a nedosáhlo věku 18 let

0

Osvobození dle čl. 25, odst. 2a) OZV 1/2019

Rekreační objekt

500,-

 

 Ostatní osvobození a úlevy jsou podrobně popsány v OZV č. 1/2019

 

                                                     

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018

ASEKOL 

ASEKOL - environmentální vyúčtování za rok 2018

Recyklace

Osvědčení o úspoře emisí 

 

Červený kontejner  před sběrným dvorem v obci:

Červený kontejnerČervený kontejner

Třídění odpadu

Důležité informace:

Kam s vaším odpadem?
Kam s ostatním odpadem?
Co se dějem s vytříděným odpadem?

Certifikat_EBA_56259[1].pdf

 

Kompostárna

V kompostárně je možné ukládat biologický odpad. Samotný prostor komostárny bude sice oplocen, ale občané kamenného Újezda budou mít možnost odevzdat biologický odpad na místě, kde bude cedulemi vymezen prostor, kam daný odpad odložit (i mimo provozní dobu

Provozní řád kompostárny

asekol.pdf